top of page

Regulamin

Poniższe zasady i warunki („Warunki”) regulują korzystanie z witryny St Laurence School Academy Trust („St Laurence School”, „Firma” lub „my” lub „nas”) znajdującej się pod adresemwww.st-laurence.com („Witryna”) oraz usług świadczonych przez St Laurence School („Usługi”).

 

1. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY I USŁUG, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

Korzystając lub uzyskując dostęp do witryny lub usług, publikując lub pobierając treści lub inne informacje do lub z witryny lub usług lub wyrażając swoją zgodę na niniejsze warunki w jakikolwiek inny sposób, niniejszym jednoznacznie i wyraźnie wyrażasz zgodę i podlegają niniejszym warunkom użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się jednoznacznie z niniejszymi warunkami, nie możesz używać ani w inny sposób uzyskiwać dostępu do witryny lub usług, ani publikować ani pobierać treści ani żadnych innych informacji do lub z witryny lub usług. Jedynym środkiem zaradczym w przypadku niezadowolenia z witryny, usługi lub jakiejkolwiek treści jest zaprzestanie korzystania z witryny i usług.

Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie

Szkoła St Laurence zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych Warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie takich zmian. Prosimy o okresowe sprawdzanie strony Warunki użytkowania pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny i Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach oznacza, że akceptujesz te zmiany. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz uzyskać dalsze wyjaśnienia, napisz do nas na adres admin@st-laurence.com  

Mogą obowiązywać dodatkowe warunki

Zastrzeżenia, zasady i warunki na tych stronach mają charakter ogólny i mogą być uzupełnione dodatkowymi zasadami, procedurami, zastrzeżeniami, wytycznymi, zasadami, warunkami konkretnego zastosowania ujawnionymi przez St Laurence School, w tym na dowolnej konkretnej stronie tej Witryny lub za pośrednictwem Usług. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami a dodatkowymi politykami, procedurami, zastrzeżeniami, wytycznymi, zasadami, warunkami konkretnej aplikacji, dodatkowymi politykami, procedurami, zastrzeżeniami, wytycznymi, zasadami, warunkami konkretnej aplikacji będzie kontrolować.

Zakończenie świadczenia usług z powodu nieprzestrzegania zasad

Jeśli w dowolnym momencie nie zastosujesz się do Warunków, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia, ograniczenia lub innej zmiany Twojego dostępu do Witryny lub Usług.

Możemy przerwać lub zmienić dowolny aspekt Witryny lub Usług.

Możemy przerwać lub zmienić dowolny aspekt Witryny lub Usług, w tym między innymi (i) ograniczyć czas dostępności Witryny lub Usług, (ii) ograniczyć dozwolony zakres użytkowania oraz (iii) ograniczyć lub pozbawienie Cię prawa do korzystania z Witryny lub Usług, według naszego wyłącznego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności.

2. AUTORYZOWANI UŻYTKOWNICY

Definicje

Terminy „Ty”, „Twój” lub „Użytkownik(i)” odnoszą się do dowolnej osoby uzyskującej dostęp do Witryny lub Usług w swoich celach lub w imieniu podmiotu lub innej osoby. W przypadku, gdy podajesz się za agenta, reprezentujesz lub w inny sposób działasz w imieniu podmiotu lub jakiejkolwiek innej osoby, odniesienia do „Twojego”, „Twojego” lub „Użytkownika(ów)” będą obejmować Ciebie indywidualnie, a wszelkie takie podmiot lub osoba, którą rzekomo reprezentujesz, a ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważnionym przedstawicielem takiego podmiotu lub innej osoby, że masz uprawnienia do związania takiego podmiotu lub innej osoby niniejszymi Warunkami oraz że akceptujesz niniejszych Warunków użytkowania będzie oznaczać akceptację w imieniu takiego podmiotu lub osoby.

Upoważnienie do korzystania z tej witryny

Niniejszym potwierdzasz szkole St Laurence, że: (a) ukończyłeś 13 lat, (ii) jesteś osobą niepełnoletnią wyemancypowaną zgodnie z prawem obowiązującym w twoim miejscu zamieszkania lub zamieszkania, (iii) masz zgodę rodzica lub opiekuna prawnego lub (iv) w inny sposób posiadać władzę i upoważnienie do podejmowania i wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.

Użytkownicy w wieku od 13 do 18 lat muszą (i) zapoznać się z niniejszymi Warunkami wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że rodzic lub opiekun prawny zapoznał się z niniejszymi Warunkami i zgadza się z nimi oraz (ii) nie uzyskiwać dostępu do Witryny, jeśli jego lub jej rodzic lub opiekun prawny nie wyraża zgody na niniejsze Warunki.

 

3. OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU ZAWARTOŚCI WITRYNY

Cała zawartość i materiały zawarte w tej Witrynie lub udostępnione za pośrednictwem Usługi („Treść”) są chronione brytyjskimi oraz międzynarodowymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych i praw autorskich, stanowią własność St Laurence School lub są przez nią kontrolowane i mogą być wykorzystywane wyłącznie w określonych zatwierdzonych celach. celów określonych przez szkołę St Laurence. Możesz przeglądać lub pobierać Treści z tej Strony wyłącznie na własny użytek lub w inny sposób wyraźnie dozwolony przez szkołę St Laurence.

 

Ograniczona licencja

Szkoła St Laurence niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Witryny i korzystanie z niej wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem wyrażenia zgody, przestrzegania i spełnienia niniejszych Warunków użytkowania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania, są zastrzeżone przez szkołę St Laurence. Jeśli w dowolnym momencie nie zastosujesz się do Warunków użytkowania, Szkoła St Laurence zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyżej wymienionych licencji, ograniczenia dostępu do Witryny lub ograniczenia możliwości publikowania lub pobierania Treści, które mogą obejmować zamawianie produktów i usług.

Zakaz reprodukcji/dystrybucji

Powielanie, powielanie, dystrybucja (w tym pocztą elektroniczną, faksem lub innymi środkami elektronicznymi), publikacja, modyfikacja, kopiowanie lub przesyłanie materiałów dostępnych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem lub za jej pośrednictwem jest ZABRONIONE bez uprzedniej pisemnej zgody St. Laurence School lub jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w tej Witrynie lub Usługach. Obejmuje to między innymi wszelkie aplikacje, teksty, grafiki, logo, zdjęcia, materiały audio lub wideo lub fotosy z materiałów audiowizualnych dostępnych w tej Witrynie przez St Laurence School.  Kopiowanie, publikowanie linków lub inne wykorzystanie Treści z tej Witryny lub Usług w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub środowisku komputerowym w sieci jest podobnie zabronione.  Prośby o pozwolenie na reprodukcję lub dystrybucję materiałów znajdujących się w tej Witrynie lub Usłudze można składać, kontaktując się ze szkołą St Laurence School, pisemnie na nasz adres:

Szkoła św. Wawrzyńca
Droga Ashley,

Bradford na Avon,

BA15 1DZ 

 

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo, znaki usługowe i nazwy handlowe (zwane łącznie „Znakami towarowymi”) St Laurence School lub jakiejkolwiek strony trzeciej wyświetlane w Witrynie lub w treściach dostępnych za pośrednictwem Witryny nie mogą być używane bez zezwolenia właściciela znaku towarowego. Wszystkie znaki towarowe niebędące naszą własnością, które pojawiają się w Witrynie lub w usługach Witryny lub za ich pośrednictwem, jeśli takie istnieją, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Żadne treści zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako przyznanie, w sposób dorozumiany, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego wyświetlanego w Witrynie bez naszej pisemnej zgody lub zgody posiadacza praw strony trzeciej. Niewłaściwe wykorzystanie Znaków towarowych wyświetlanych w Witrynie jest surowo zabronione.

Prawa Osób Trzecich

Znaki towarowe, znaki usługowe, logo i ikony będące własnością osób trzecich są własnością tych stron trzecich. Szkoła St Laurence i podmioty stowarzyszone nie gwarantują ani nie oświadczają, że korzystanie z Treści nie naruszy praw osób trzecich.

 

4. LINKI OSÓB TRZECICH

Użytkownik może mieć możliwość tworzenia łączy z Witryny do witryn internetowych osób trzecich, a witryny internetowe osób trzecich mogą zawierać łącza do Witryny („Witryny powiązane”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy ani inne materiały, które mogą być udostępniane przez lub za pośrednictwem Połączonych Witryn, nawet jeśli są one własnością naszych podmiotów stowarzyszonych lub są przez nie prowadzone.  Linki do Połączonych Witryn nie stanowią poparcia ani sponsorowania przez nas takich witryn ani informacji, treści, produktów, usług, reklam, kodu ani innych materiałów prezentowanych na takich witrynach lub za ich pośrednictwem. Wszelkie poleganie na zawartości witryn internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko i przyjmujesz na siebie całą odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z takiego polegania.

 

5. ZABRONIONE ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Możemy zbadać i/lub zamknąć Twoje konto, jeśli niewłaściwie korzystasz z Witryny lub zachowujesz się w jakikolwiek sposób, który uważamy za niewłaściwy lub niezgodny z prawem. Zgadzasz się, że podczas korzystania z Witryny oraz różnych usług i funkcji oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem nie będziesz: (a) podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać swojego powiązania z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem; (b) umieszczać własne treści reklamowe, brandingowe lub inne treści promocyjne, własne lub strony trzeciej, w jakiejkolwiek treści, materiałach lub usługach Witryny; lub (c) uzyskać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Witryny. Zgadzasz się nie: (i) angażować w spidering, „screen scraping”, „scraping baz danych”, zbieranie adresów e-mail, adresów bezprzewodowych lub innych danych kontaktowych lub osobistych, ani żadnych innych automatycznych sposobów dostępu, logowania lub rejestrując się w Witrynie lub w celu uzyskania jakichkolwiek usług lub funkcji oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, lub uzyskując listy użytkowników lub uzyskując lub uzyskując dostęp do innych informacji lub funkcji w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub usług oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym, bez ograniczenia, wszelkie informacje znajdujące się na jakimkolwiek serwerze lub w bazie danych połączonej z Witryną lub w jakichkolwiek usługach oferowanych w Witrynie lub za jej pośrednictwem; (ii) korzystać z Witryny lub usług dostępnych w Witrynie lub za jej pośrednictwem w jakikolwiek sposób z zamiarem przerwania, uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub osłabienia Witryny lub takich usług, w tym między innymi wysyłania masowych niechcianych wiadomości lub „ zalewanie” serwerów żądaniami; lub (iii) korzystać z Witryny lub usług Witryny z naruszeniem obowiązującego prawa lub praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Ponadto zgadzasz się, że nie możesz podejmować prób (lub zachęcać lub wspierać próby kogokolwiek innego) obchodzenia, inżynierii wstecznej, odszyfrowywania lub w inny sposób zmieniania lub zakłócania Witryny lub usług Witryny lub jakiejkolwiek jej zawartości, ani też dokonywania nieautoryzowanego wykorzystania.

Nie będziesz (ani sprawiasz, że jakakolwiek osoba trzecia będzie) korzystała z Witryny lub Usług w celu wykonywania jakichkolwiek nielegalnych lub niemoralnych działań (w tym między innymi zniesławiania, wykorzystywania, nękania, prześladowania, grożenia lub innego naruszania praw - takich jak prawo do prywatności innych osób) lub którykolwiek z następujących rodzajów działań, między innymi: (a) rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, napastliwych, oszczerczych, obelżywych, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia; (b) przekazywanie informacji, które naruszają obowiązujące federalne, stanowe lub lokalne przepisy prawa, zasady lub regulacje, w tym wszelkie wytyczne, zasady lub procedury agencji rządowych, lub które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną lub prawa własności dowolnej strony; (c) prowadzenie jakiejkolwiek działalności stanowiącej oszustwo; (d) przesyłanie jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy programowe, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, boty kasujące lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy, które mogą zakłócać, niszczyć lub ograniczać funkcjonalność dowolnego oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego ; (e) korzystać z Witryny lub Usług w celu uzyskania informacji o konkurencji na temat szkoły St Laurence, Witryny lub dowolnego produktu lub usługi oferowanej za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób konkurować ze szkołą St Laurence.

 

6. ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Firmę, jej podmioty stowarzyszone oraz jej i ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi w jakikolwiek sposób z jakiejkolwiek treści lub innych materiałów, które umieścisz w Serwisie lub Twojego naruszenia lub naruszenia prawa lub niniejszego Regulaminu. Firma zastrzega sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli nad jakąkolwiek sprawą podlegającą zabezpieczeniu przez Ciebie, a w takim przypadku zgadzasz się współpracować z Firmą w obronie takiego roszczenia.

 

7. BRAK GWARANCJI

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo witryna, w tym między innymi wszystkie usługi, produkty, treści, funkcje i materiały w niej zawarte lub dostępne, jest udostępniana w stanie „takim, jakim jest”, „w miarę dostępności”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi wszelkie gwarancje dotyczące informacji, danych, usług przetwarzania danych, czasu działania lub nieprzerwanego dostępu, dostępności, dokładności, przydatności lub treści informacji oraz wszelkie gwarancje tytułu prawnego, nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności w konkretnym celu. Niniejszym zrzekamy się wszelkich takich gwarancji, wyraźnych i dorozumianych. Firma nie ponosi również żadnej odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność użytkownika w związku z dostępem do witryny lub korzystaniem z niej lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z witryny. Jeśli nie jesteś zadowolony z witryny, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z witryny i usług. Ponadto Szkoła St Laurence nie gwarantuje (a) dokładności, kompletności, aktualności ani wiarygodności jakichkolwiek treści, (b) że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z witryny lub usług lub treści będą dokładne lub wiarygodne, lub ( c) że jakość strony, usług lub treści spełni Twoje oczekiwania.

 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym przypadku, w tym między innymi w wyniku zaniedbania, firma, żaden z jej podmiotów stowarzyszonych ani żaden z jej dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, dostawców treści lub usług (łącznie „podmioty objęte ochroną”) nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne, przykładowe lub karne szkody powstałe w wyniku lub bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej lub treści, materiałów i funkcji z nią związanych, z dostarczaniem informacji za pośrednictwem witryny, utratę działalności lub utratę sprzedaży, nawet jeśli taki podmiot chroniony został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, dlatego niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do niektórych użytkowników w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

W żadnym wypadku podmioty chronione nie będą ponosić odpowiedzialności za treści publikowane, przesyłane, wymieniane lub otrzymywane przez lub w imieniu dowolnego użytkownika lub innej osoby w witrynie lub za jej pośrednictwem lub w związku z nimi. W żadnym wypadku całkowita łączna odpowiedzialność podmiotów chronionych wobec Ciebie za wszelkie szkody, straty i podstawy powództwa (czy to kontraktowe, czy deliktowe, w tym między innymi zaniedbanie lub inne) wynikające z warunków.

 

9. ZAKOŃCZENIE

Oprócz wszelkich innych metod rozwiązania lub zawieszenia przewidzianych w niniejszych Warunkach, St Laurence School zastrzega sobie prawo do zakończenia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania dowolnego aspektu Witryny lub usług Witryny w dowolnym momencie. Ponadto zgadzasz się, że szkoła St Laurence School nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zakończenie lub zawieszenie Twojego dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części, a także za usunięcie Treści.  Każde takie zakończenie, zawieszenie lub anulowanie nie ma wpływu na żadne prawa ani ulgi, do których szkoła St Laurence może być uprawniona na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.  Po każdym takim rozwiązaniu, zawieszeniu lub anulowaniu zaprzestaniesz korzystania z Witryny, Usług i wszelkich Treści i nie będziesz uprawniony do zwrotu jakichkolwiek opłat lub innych opłat, jeśli takie istnieją, uiszczonych w związku z takim użytkowaniem.

10. ROZDZIELNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne lub niewykonalne, takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie usunięte i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych ważnych i wykonalnych postanowień.

 

11. PRAWO WŁAŚCIWE

Zgadzasz się, że Witryna nie powoduje powstania osobistej jurysdykcji nad St Laurence School, szczegółowej lub ogólnej, w jurysdykcjach innych niż prawo angielskie. Wszelkie roszczenia lub spory pomiędzy Tobą a szkołą St Laurence, powstałe w całości lub w części w związku z Usługą, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd znajdujący się w Wielkiej Brytanii. Osoby, które nie zdecydują się na naukę w szkole St Laurence, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych.

 

12. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i opublikowana w Witrynie w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, przekaż naszemu Agentowi ds. praw autorskich następujące informacje:

  • elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

  • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;

  • opis miejsca, w którym w Witrynie znajduje się materiał, który według Ciebie narusza prawo (opis taki musi być w miarę wystarczający, aby umożliwić Spółce znalezienie materiału rzekomo naruszającego prawo);

  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

  • pisemne oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przez prawo; I

  • oświadczenie złożone przez Ciebie pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Powiadomienia o roszczeniach związanych z naruszeniem praw autorskich należy przesyłać do Agenta ds. praw autorskich Spółki pod adresem admin@st-laurence.com

 

13. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji lub skontaktować się z nami w przypadku pytań, wątpliwości lub komentarzy, możesz wysłać do nas e-mail na adres e-mail podany w stopce naszej witryny internetowej lub odwiedzić naszą Strona Skontaktuj się z nami. Chociaż w większości przypadków będziemy w stanie otrzymać Twoją wiadomość e-mail lub inne informacje dostarczone za pośrednictwem Witryny, nie gwarantujemy, że wszystkie takie wiadomości e-mail lub inne informacje zostaną otrzymane terminowo i dokładnie. Nie jesteśmy prawnie zobowiązani do czytania, podejmowania działań lub odpowiadania na takie wiadomości e-mail lub inne informacje.

bottom of page